Omtale foredragsholdere

default_top

Torsdag 18. februar
Tore Frost er  filosof og universitetslektor emeritus ved UiO. Han har i over 40 år vært en sentral bidragsyter innen psykiske helsevern, både som foredragsholder og som forfatter. Som far til en syk sønn med psykotiske lidelser burde han ha særlig gode forutsetninger for å uttale seg om forholdene innen akuttpsykiatrien. Han er blant annet opptatt av de etiske utfordringene i møtene med akutt syke.

Tor-Johan Ekeland er professor i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har tidligere arbeidet ved UiB og Nordiska Högskole for folkehelsovetenskap. Han har også klinisk erfaring og bidratt med forskning innen recovery-perspektivet og epistemologiske studier.

Tom Palmstierna er psykiater med fordypning i avhengighetmedisin. Han jobber innen retts- psykiatri, og er forskningsveileder ved Kompetansesenter for Sikkerhets-, fengsels- og rett- spsykiatri i Bergen, samt professor II ved NTNU. Han er også tilknyttet Kompetansesenter for Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Brøset i Trondheim.

Stål Bjørkly er psykologspesialist og har doktorgrad i psykologi om vold hos psykiatriske pasienter. Han er professor ved Høgskolen i Molde og forskningsveileder ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, OUS. Han har lang praksis og erfaring i sikkerhets- psykiatri og risikovurdering av vold. Han har bidratt til en rekke internasjonale publikasjoner om vold.

Adriaan Honig is a psychiatrist and professor by special appointment in Hospital Psychiatry at the Free University medical centre in Amsterdam and head of the Psychiatric Consultation and Liaison Service at Sint Lucas Andreas Hospital in Amsterdam. His focus in teaching and research concerns the complexity of co-occuring somatic- and psychiatric symptomatology and diseases.

Trine Anstorp er psykologspesialist og spesialrådgiver ved RVTS Øst. Hun har bidratt til utviklingen av et aktivt fagmiljø når det gjelder forståelse og behandling av komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Hun er medredaktør og -forfatter av bl.a. fagbøkene Dissosiasjon og relasjonstraumer (2006) og Traumebehandling (2014).

Helle Schøyen er psykiater og har PhD. Hun er avdelingsoverlege ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Arne Thorvik er psykiater og psykoterapiveileder med PhD om suicidologi. Han er avdelingsoverlege ved Psykiatrisk fylkesavdeling, Tønsberg og er medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for å lage nye nasjonale ECT-retningslinjer.

Heidi Susann Emaus er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Hun jobber som fagutvikler i Akutt-teamet ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN. Hun er opptatt av relasjons- og nettverksorienterte perspektiver i akuttpsykiatriske tilbud.

Trygve Nissen er overlege og leder av Akutt-teamet ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN. Ved siden av interesse for akuttpsykiatri er han opptatt av at psykiatrien er ett fagområde og tror det kan være uheldige sider ved den omseggripende oppstykkingen av faget i mindre ”subspesialiserte” felt.

Per Ivar Finseth er lege i spesialisering ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Østmarka, avdeling for forskning og utvikling.

Birgit Lie er psykiater og arbeider ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet Sykehus HF. Hun er også spesialrådgiver ved RVTS Sør og har vært medlem i legeforeningens utvalg for menneskerettigheter og representant for Norge i Europarådets komité mot tortur (CPT). Hun har beskjeftiget seg med blant annet transkulturell psykiatri, migrasjon og helse, psykososialt arbeid med  yktninger og organisering av tjenester innenfor dette.

Hanne Thorsen har mange års erfaring som pasient innen psykisk helsevern. Hun er opptatt av håp, bedringsprosesser og valgene en tar på veien. I årene som syk brukte hun å uttrykke seg gjennom bilder og kreative uttrykk. I dag er hun frisk, og tar barnehagelærerutdanning ved høyskolen i Stord/Haugesund.

Trond Aamo er spesialist i klinisk farmakologi og arbeider som avdelingssjef ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital.

Arne Blindheim er psykologspesialist og arbeider ved Senter for krisepsykologi i Bergen. Han har 15 års klinisk erfaring med kronisk traumatiserte pasienter. Han har også i  flere år jobbet med kompetansebygging innenfor dette feltet i form av veiledning, kurs og foredrag. Han har sittet i styret i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD).

Gunnar Eidhammer er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og har mastergrad i klinisk hel- searbeid. Han er ansatt ved Sikkerhetsseksjonen, Vestre Viken HF og ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst. Han har bidratt til  ere artikler om Early Recognition Method (ERM) og har ansvar for implementering av ERM i Norge.

Stein Ove Raanes er spesialsykepleier i psykisk helse og rusarbeid og er utdannet Nasjonal Paramedic. Han har jobbet med akuttmedisin siden 1995, både i ambulansetjenesten, akutt- mottak og AMK. Hans fokus har de siste tre årene vært psykisk helse og rus i ambulansetje- nesten, og han har nå stilling som prosjektleder for Transporttilbud for psykisk syke i Helse Midt-Norge.

Gaute H. Nilsen er psykiater, og arbeider ved Seksjon Akuttbehandling, Sykehuset Levanger.

Fredag 19. februar
Ole Greger Lillevik er psykiatrisk sykepleier og førstelektor ved Høgskolen i Narvik/Universitetet i Tromsø. Hans forskning har i stor grad vært rettet mot trusler og vold i klientarbeid. Han har bidratt til  flere artikler og fagbøker på temaområdet.

Jorun Rugkåsa er seniorforsker ved Akershus Universitetssykehus og University of Oxford. Hun er utdannet sosiolog og sosialantropolog. Hun forsker nå mest på tvang i psykiske helsetjen- ester, og spesielt på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.

Merete Glenne Øie er psykologspesialist og arbeider nå som førsteamanuensis i alvorlig psykopatologi ved Psykologisk institutt, UiO. Hun har vært professor II i nevropsykologi i  flere år ved samme institutt. Hun har i over 20 år arbeidet klinisk og forskningsmessig med spørsmål knyttet til kognitiv funksjon ved psykiske lidelser.

Øyvind Urnes er psykiater og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Han var klinisk leder for dagavdelingen og spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrel- ser ved OUS fra 1991-2012. Han er medforfatter i boken Personlighetspsykiatri og er forfatter og medforfatter i en rekke artikler om personlighetsforstyrrelser.

Lars Tanum er psykiater, spesialist i klinisk farmakologi og toksikologi. Han er seksjonssjef forskning ved FoU avdeling psykisk helsevern, Ahus. Han har gjort sin PhD på nevropsykofarmakologi ved affektive lidelser som omfatter markører på stress og inflammasjon.

Ann Kristin Hegdal er psykologspesialist og organisasjonsanalytiker i Psykologbistand. Hun har mange års erfaring som kliniker og leder i akutt psykisk helsevern. Et av hennes hovedfokus har vært hvordan hjelperen påvirkes i sitt arbeid og hvordan hjelperen best kan ta vare på seg selv.

Stig Solheim er psykologspesialist ved Jeløy Kurbad. Han har tidligere jobbet mange år i akuttpsykiatri. Han har i de senere årene vært opptatt av hva det gjør med oss som behandlere når vi kontinuerlig står i en hjelperrolle ovenfor mennesker som har behov for oss.

Jørn Heggelund er idrettsfysiolog og forsker med doktorgrad i fysisk trening som behandling for mennesker med schizofreni. Han er teamleder for Treningsklinikken ved St. Olavs Hospital og har ansvaret for fysisk trening som poliklinisk behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser.

Wenche Ryberg er psykologspesialist og Phd-stipendiat i CAMS-prosjektet ved FoU-avdelingen psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, og er tilknyttet Universitetet i Oslo. Hun har allsidig erfaring i psykisk helsevern generelt og akuttpsykiatri spesielt.

Yngve Hammerlin er dr.philos og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Han arbeider innen en sosialfilosofisk, sosiologisk og sosialpsykologisk forskningstradisjon. Han har skrevet  flere bøker, artikler og forskningsarbeider om selvmord, vold, etikk og menneskesyn i fengselsbehandling.

Anne-Grethe Terjesen er landsstyreleder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). Hun er utdannet bedriftsøkonom og vernepleier, og har lederutdanning fra Forsvaret. Hennes engasjement ligger i å løfte frem bruker- og pårørendestemmen i hele helse- og sosialfeltet. Gjennom sin pårørende- og yrkeserfaring har hun tilegnet seg kompetanse om hvordan systemet fungerer.

Svein Øverland er psykologspesialist og seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital. Han er rådgiver i Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel, samt medeier i Psykologspesialistene og SuperEgo AS. Han er også redaktør i Tidsskrift for Sexologi og har skrevet  flere artikler om emnet.