Ingvill Johansen

Jobbet innenfor skolesektoren i flere år. Utstillingsformgiver, Kunstner
Vil fortelle om egen erfaring fra å være pasient med hyppige innleggelser på akuttposter, og ikke føle seg sett som individ og menneske, til å være en aktiv aktør i sitt eget liv.