Forskningsprisen

Styret i Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri tildeler årets pris til:

Burns T, Rugkåsa J, Molodynski A, Dawson J, Yeeles K, Vazquez-Montes M, Voysey M, Sinclair J, Priebe S. for artikkelen: Community treatment orders for patients with psychosis (OCTET):  a randomised trial. Lancet. 2013 May 11; 381 (9878):1627-33.

Ved tildelingen har en lagt vekt på: I England og Wales har det tradisjonelt vært mulig å gi pasienter innlagt under tvang permisjoner fra institusjon fortsatt underlagt tvang, »Section 17 leave». I 2008 ble Community treatment orders (CTOs) med mulighet for 6 måneders forlengelse tvungen observasjon/kontroll utenfor sykehus innført. CTO kan forlenges, gir ikke anledning til behandling med medikamenter mot pasientens vilje utenfor institusjon, men pasienten kan pålegges annet samarbeid med behandlere, og reinnleggelse kan skje uten nye formalia.

Studien og dens problemstillinger er svært relevant for akuttpsykiatri. Arbeidet er av gjennomgående god kvalitet. Studien er godt planlagt og gjennomført, og artikkelen er velskrevet, med gode bakgrunnsopplysninger og en solid diskusjonsdel. Tildelingen er gjort etter en vurdering av en vitenskapelig komite oppnevnt at styret og har bestått av professorene Kolbjørn S. Brønnick, Ole Bernt Fasmer og Gunnar Morken.Formålet med dette randomisert kontrollerte studiet var å sammenligne effekten av OCT eller »Section 17 leave». Resultatene viste ingen forskjell i antall reinnleggelser mellom pasienter som var underlagt tvungen overvåkning/kontroll sammenlignet med pasienter som hadde korte permisjoner fra sengeavdelinger under tvang til tross for en betydelig forskjell i tid underlagt tvang.