1. Hjem
  2. Øyvind Wathne

Øyvind Wathne

Øyvind Wathne
" «Akuttpsykiatri før og nå. Et personlig blikk på utvikling de siste 50 år» "

Øyvind Watne er cand. med frå Oslo i 1978. Etter nokre år som allmennlege på Vestlandet starta han på utdanning i psykiatri, og vart godkjend spesialist i psykiatri i 1998. Han arbeidde som overlege og avdelingssjef ved Psykiatrisk klinikk i Førde. I 2009 vart han tilsett som overlege ved Ambulant akutteam ved Tiller DPS (no Nidelv DPS, Tiller) ved St. Olavs hospital.. Gjennom arbeidet i ambulant akutteam har han sett verdien av tverrfagleg og tverretatleg hjelp til menneske i akutte psykiske kriser. Han har vore medlem i rådet i Akuttnettverket sidan 2011. Fra 2022 er han pensjonist, men har framleis ei tilknyting til den tidlegare arbeidsplassen sin.
Oyvind.Watne@stolav.no

Meny